Büro Memur-Sen 2015 Mart ayı KPDK talepleri…

28 Mart 2015
3.329 kez görüntülendi

2015 yılı toplu sözleşme öncesi son KPDK toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, toplu sözleşmeden ve mevzuattan sorumlu Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mengütaycı, Memur-Sen’e bağlı yetkili sendikaların başkanlarının yanı sıra diğer konfederasyon başkanları katıldı. Başkanlığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yaptığı Kamu İşveren Kurulu’nda ise ilgili kurum yöneticileri ve bürokratlar bulundu.
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolundaki Başbakanlık ve 11 bakanlığın aralarında bulunduğu tüm kurumda görev yapan memurların sorun ve taleplerini KPDK’ya taşıdı.
Toplantıda önceki yıl yapılan toplu sözleşme karara bağlanan en önemli kazanımların fazla mesai ücreti ve kurumların merkez teşkilatlarında servis hizmetinin uygulamaya konulması olduğunu vurgulayan Genel Başkan Yusuf Yazgan, imza altına alınan maddelerin hayata geçirilmemesini eleştirdi. Yusuf Yazgan, “Toplu sözleşmede Adalet Bakanlığı çalışanlarına fazla mesai ücretinin ödenmesini karara bağladık ve bu karar yasalaştı. Adalet Bakanlığı fazla mesai ücretlerinin ödenmesiyle ilgili bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemeye göre, fazla mesai yapan tüm adalet personelinin yüzde ikisi bile fazla mesai ücretinden yararlanamıyor. Böyle bir düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Fazla mesai ücretleri, başta Adalet Bakanlığı, SGK, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlarda ödenmesi gerekmektedir. Öte yandan imza altına aldığımız kurumların merkez teşkilatına servis hizmetinin verilmesi de hayata geçirilmedi. Bu konuda gereken mutlaka yapılmalı, servis uygulaması memurlarımızın hizmetine sunulmalıdır” dedi.
BÜRO MEMUR-SEN 2015  MART AYI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİ ŞU ŞEKİLDE
1. Fazla çalışma yapılan kurumların belirlenerek fiili olarak fazla yapılan çalışmanın bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Adalet Bakanlığında mahkemelerde görev yapan personelin % 10’una fazla çalışma ücreti ödenmesine dair yasal mevzuat çıkartılmasına rağmen Bakanlıkça yapılan düzenleme ile fazla çalışma kriteri zabıt katibi başına düşen dosya sayısı ile ilişkilendirilmiş olup bu düzenleme ile mesai yapan personelin %10’una fazla çalışma ücreti ödenmesi mümkün görülmemektedir. Ayrıca mübaşirler, icra müdürlüğü çalışanları, Danıştay, Sayıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Bakanlık çalışanları bu uygulamadan yararlanamamaktadır.
2. Adalet Bakanlığında görev yapan Mübaşirlerin görev tanımları ve yaptıkları iş açısından karşılıklarını alarak; yardımcı hizmetler sınıfından genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi
3. 01/01/2014 – 31/12/2015 tarihleri arasında uygulanacak olan Toplu Sözleşmenin Üçüncü Kısmının BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE yer alan, Sendikamızca imzalanan BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞMENİN Servis hizmeti başlıklı 6.Maddesinde “Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanması konusunda çalışma yapılacaktır.” İbaresi yer almaktadır. Ancak buna rağmen bugüne kadar servislerle ilgili herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.
4. TUİK’te görev yapan 657 Sayılı Kanunun 4-C maddesine göre görev yapan personele kadro verilmesi.
5. Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin ek göstergesinin yükseltilmesi.
6. MSB ve Genelkurmay’a bağlı görev yapan uzman er ve erbaşlıktan memuriyete geçen personelin özel düzenlemeleri nedeniyle uygulanan emeklilik yaş sınırının kaldırılması.
7. 657 Sayılı Kanunun 4-C Maddesine göre görev yapan sözleşmeli personelden emekliliği hak edenlerin sözleşmelerinin yenilenmeyerek zorunlu olarak emekliliğe sevk edilmesi işlemine son verilmesi.
8. MSB ve Genelkurmay’a bağlı olarak ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan sivil memurların seçim faaliyetleri esnasında seçim kurullarında ve sandıklarda görevlendirilebilmelerinin önündeki engelin kaldırılması.
9. Adalet Bakanlığı çalışanlarının, MSB ve Genelkurmay’a ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan sivil memurların disiplin yönünden diğer kamu çalışanları gibi 657 Sayılı Kanuna tabi olmaları.
10. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı sivil memurların 2577 sayılı kanun kapsamında sivil idare mahkemeleri kapsamında hak arayabilmeleri, askerlerle beraber içtima yapmamaları, yeni oluşturulan savunma uzmanı kadrolarına kurum içi kaynakta geçiş imkanı sağlanması.
11. Adalet hizmetleri tazminatı adı altında adliyede çalışan bir şeflere 110 puan özel Hizmet tazminatı ödenirken kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şeflerin özel hizmet tazminatı % 60 olarak uygulanmaktadır. Şeflerin özel hizmet tazminatlarının % 110 olarak düzenlenmesi.
12. Meteoroloji çalışanlarının hakkı olan havacılık tazminatının, Devlet Hava Meydanları İşletmesi çalışanlarına verildiği gibi Meteoroloji çalışanlarına da verilmesinin sağlanması.
13. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görev yapan sivil memurların görev tanımının yapılması ve uzun bir süre geçmesine rağmen açılmayan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması.
14. İş-Kur’da çalışan iş ve mesleki danışmanlarının maaş kaybı, 800- Türk Lirasıdır. Bu nedenle söz konusu kaybın telafi edilmesi; ayrıca personele ödenen ek ödeme ve fazla mesai ücretlerinin yeniden ödenmesinin sağlanması.
15. Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan sosyolog ünvanına haiz personele 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-4’üncü maddesi gereğince bir derece verilmesi ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması; (Yükseköğretim Kurulu 10/02/2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kütüphaneci, kitap katoloğu, arşivci ve sosyolog unvanlarının 657 Sayılı Kanunun 36’ncı maddesinin (A) bendinin 4 üncü fıkrası kapsamında değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar vermişken 26/07/2012 tarihli toplantısında, söz konusu unvanlarda görev yapan personelin  “Teknik Bilimler Lisansiyeri” sayılmadıklarına” karar verilmiştir. Bu tarihten önce söz konusu unvanlara 1 derece verilirken Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26/07/2012 tarihli kararından sonra bu uygulamaya son verilmiştir.)
16. SGK çalışanlarının performans ücretlerinin, Avukatların vekalet ücretlerinin, vergilerin yeniden yapılandırılmasından kaynaklanan fazla çalışma ücretlerinin, icra memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi. SGK da ek ödeme ve ikramiye konularında mahkeme kararlarının uygulanarak ek ödeme ve ikramiyelerin ödenmesi.
17. Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne atama yapılırken, İçişleri Bakanlığı personeline öncelik verilmesi.
18. Türkiye İstatistik Kurumu’nda görev yapan istatistikçilere 3600 ek gösterge verilmesi.
19. Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan 657 4-B statüsündeki sözleşmeli personele kadro verilmesi ve 1978 yılından kalma TİP sözleşmelerin güncellenmesi
20. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışan personele Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı olabilmeleri için 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ile getirilen düzenlemenin kaldırılarak mülga 1615 Sayılı Gümrük Kanununda yer alan konu ile ilgili hükümlerin yeniden yasalaştırılması, kabul edilmiyorsa tüm bakanlık personelinin istifa etmeksizin Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına girebilmeleri için gerekli yasal değişikliğin yapılması, silah taşıyan personele Gümrük Muhafaza Hizmetleri Tazminatı (TSK Ek Hizmet Tazminatı, EGM Emniyet Hizmetleri Tazminatı gibi)  ihdas edilerek verilmesi, yer değiştirme yönetmeliğinde genel yönetmelik hükümleri çerçevesinde değiştirilerek Bakanlığa özel uygulamalar yapılmaması,
21. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda rotasyona tabi olarak çalışan memurların Hizmet bölgesinin 5 bölge olmasından dolayı yaşadıkları mağduriyetin Hizmet bölgesi sayısının 3’e indirilerek önlenmesi; gümrük personelinin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması.
22. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde 3056 Sayılı Başbakanlık Kanunu’na göre sözleşmeli olarak görev yaparken kadro verilerek araştırmacı kadrosuna geçirilen personel mali hak kaybına uğramıştır; bu personelin mali hak kaybının telafi edilmesi.
23. Maliye Bakanlığında fazla mesai uygulamasının yeniden başlatılması; İdare kaynaklı Gelir Uzmanlarının şeflere bağlı olarak görev yapacağına dair düzenlemenin değiştirilmesi; kurum personeline yeni uzmanlık sınavı açılması
24. Anayasa Mahkemesi Kararıyla sendika hakkı verilerek memur sayılan Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil memurların diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurlarla aynı haklara sahip olmasını engelleyen 657 Sayılı Kanunun 232. ve 233.  maddelerin değiştirilmesi
25. 4688 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin uygulanmasında sendika temsilcileri açısından sıkıntılar yaşanmakta ve sendika temsilcilerinin istekleri dışında yerleri değiştirilmektedir. Sendika temsilcilerine Kanunun ilgili maddesiyle verilen sendikal hakkın kullanılmasına ilişkin teminatın yerine getirilmesi

Yorumlar

  1. WillInvig dedi ki:

    These agents along with noninfectious factors such as radiation and trauma are perhaps also responsible for some cases of prostatitis.AB Viagra .

Yorum Yaz